U skladu sa odredbama člana 5. Statuta Udruženja žena “Žena bira zdravlje”, od 27.10.2017. godine, donet je:

PRAVILNIK O ČLANSTVU U UDRUŽENJE ŽENA “ŽENA BIRA ZDRAVLJE”

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o članstvu u Udruženja žena “Žena bira zdravlje”(u daljem tekstu Pravilnik) uređuje se postupak sticanja članstva, ostvarivanja prava i obaveza članova, postupak gubljenja članstva, dokumentacija o članovima i sva ostala pitanja vezana uz članstvo u Udruženje žena “Žena bira zdravlje” (u daljem tekstu: Udruženje).

Član 2.

Član Udruženja može biti svako fizičko lice koje ima  dijagnozu sindroma policističnih jajnika ili simptome sindroma, kao I sva ona obolenja koja su učestala kod žena svih starosnih doba

Član 3.

Član Udruženja prihvata ciljeve Udruženja, Statut i druga pravna akta Udruženja i podnosi Prijavu za članstvo u Udruženje (u daljem tekstu Prijava).

Član 4.

Svi članovi ostvaruju prava i izvršavaju obaveze prema Udruženju na jednak i ravnopravan način. Članovi ostvaruju svoja prava utvrđena Statutom, ovim Pravilnikom i drugim aktima Udruženja od dana upisa u Registar članova, a dokazuju svoj status članskom kartom.

PRIJEM U ČLANSTVO UDRUŽENJA

Član 5.

Radi učlanjenja u Udruženje, potrebno je da zainteresovana strana podnese pisanu Prijavu za članstvo u udruženje koja se nalazi na zvaničnom sajtu udruženja.

Član 6.

Član dobija pismenu saglasnost za članstvo u Udruženje i člansku kartom na kućnu adresu u roku od 15 dana od dana prijave, a nakon evidentirane uplate članarine na račun udruženja prema dinamici plaćanja koji je naveden u prijavi.

Član 7.

Prijem u članstvo se prekida kada član:

 • ne izmiruje plaćanje članarine u skladu sa opcijom plaćanja navedenoj u prijavi;
 • svojim istupanjem i delovanjem naruši ugled Udruženja i njenih članova ili deluje na druge osobe u svrhu otežavanja ili onemogućivanja sprovođenja aktivnosti Udruženja.

Pismenu odluku o prekidu članstva, član dobija na e-mail adresu i kućnu adresu.

Član 9.

Visina članarine za redovne članove određena je ovim pravilnikom i data u Prilogu 1.
Članarina važi jednu godinu i računa se od dana prijema u Udruženje.

Član 10.

Članstvo u Udruženju ne može se prenositi niti naslediti.

REGISTAR ČLANOVA

Član 11.

Donošenjem odluke o prijemu u redovno članstvo, članu se izdaje pismena saglasnost o prijemu i članska karta te se upisuje u Registar članova.

Član 12.

Udruženje vodi registar svojih članova, u koji se upisuju sledeći podaci o svakom članu:

 • ime, ime oca i prezime
 • datum rođenja
 • zanimanje
 • mesto i adresa stanovanja (ulica i broj, poštanski broj)
 • mobilni telefon
 • e-mail
 • poreklo informacije o udruženju

Član 13.

Član je dužan da obavesti udruženje o svakoj promeni podataka.

Član 14.

Osim podataka koje Udruženje objavljuje kao izvod iz registra, svi ostali podaci smatraju se službenom tajnom Udruženja i ne mogu se objavljivati niti dostavljati trećim stranama bez pisane saglasnosti člana na koga se ti podaci odnose.

Član 15.

Pravo na unos podataka u Registar članova imaju Predsednik i Sekretar Udruženja. Unos podataka u Registar članova vodi se ručno ili računarski.

PRESTANAK ČLANSTVA

Član 16.

Članstvo u Udruženju može prestati usled:

 1. dobrovoljnog istupanja pisanom izjavom člana;
 2. neplaćanja članarine do ustanovljenog roka;
 3. prestanka postojanja člana pravnog lica, odnosno smrti člana fizičkog lica;
 4. isključenja usled nepoštovanja odredaba Statuta Udruženja, ovog Pravilnika ili odluka tela Udruženja;
 5. duže neaktivnosti;
 6. prestanka rada Udruženja.

Član 17.

Odluka o prestanku članstva članu se dostavlja u pisanom obliku.

MIROVANJE ČLANSTVA

Član 18.

Članstvo u Udruženju može mirovati, ako član podnese pisani zahtev za mirovanje članstva. Mirovanje članstva ne može biti kraće od jedne godine niti duže od tri godine a računa se za kalendarsku godinu.

Član 19.

Odluka o mirovanju članu se dostavlja u pisanom obliku.

PRAVA ČLANOVA

Član 20.

Članovi Udruženja imaju sledeća prava:

 1. da ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
 2. da budu redovno informisani o radu i rezultatima rada Udruženja;
 3. da budu redovno informisani o održavanju seminara, konferencija, savetovanja i drugih stručnih skupova koje Udruženje organizuje samostalno ili u saradnji sa drugim institucijama;
 4. bez posebnog obrazloženja, istupi iz članstva Udruženja.

OBAVEZE ČLANOVA

Član 21.

Članovi Udruženja imaju sledeće obaveze:

 1. da se pridržavaju Statuta, ovog Pravilnika i drugih opštih akata Udruženja;
 2. da aktivno učestvuju u ostvarivanju ciljeva, programa i planova Udruženja;
 3. da učestvuju, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
 4. da poštuju odluke organa Udruženja;
 5. da čuvaju ugled i dostojanstvo Udruženja;
 6. da redovno plaćaju članarinu u skladu sa odredbama ovog Pravilnika;
 7. da se ne bave aktivnostima koje su u suprotnosti sa ciljevima i interesima Udruženja;
 8. da blagovremeno obaveštavaju Udruženje o promenama u vezi sa promenama podataka

ČLANSKA KARTA

Član 22.

Članska karta je identifikacijska isprava koju član dobija upisom u Registar članova. Članska karta je neprenosiva a njena namerna zloupotreba vodi prestanku članstva.

Član 23.

Izgled članske karte zajednički određuju Predsednik i Sekretar Udruženja. Evidenciju o izdatim članskim kartama vodi Sekretar Udruženja.

Član 24.

U evidencijskom popisu se vode i svi drugi podaci za tekuću godinu od važnosti za člana.

INFORMISANJE ČLANOVA

Član 25.

Prikupljanje podataka, informisanje članova i korespondencija sa članovima može se obavljati:

 • pismeno;
 • preko Web sajta;
 • E- poštom.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 26.

Pravilnik stupa na snagu danom njegovog donošenja.

U Beogradu, 30. 10. 2017. god.

Lica zadužena za zastupanje Udruženja:

Andrijana Ćulafić
Zorica M. Stanivuković

PRILOG 1: Iznos članarine

Članarina
plaćanje jednokratno, godišnja članarina 1500,00 RSD
plaćanje svaka tri meseca, 4 puta godišnje po 500,00 RSD